Response to Atheism-Birds – H.E. Metropolitan Bishoy of Damiette, Kafr El-Sheikh, Saint Demiana